Verksamhet och pedagogik

Vår strävan är att erbjuda en trygg och lärorik verksamhet. Lärandet sker i alla situationer, och därför är varje moment viktigt. Barnen delas in i åldershomogena lärgrupper med en eller två pedagoger var. Vi utgår från barnens intressen och idéer när vi planerar aktiviteter eller projektarbeten.

Förskolan erbjuder undervisningstillfällen mellan klockan 9-15. Barnen är indelade i åldersgrupper med få barn i varje grupp i de olika rummen som finns på förskolan. Vi ser barnen som kompetenta individer med olika förmågor där pedagoger ska vara lyhörda medforskare som uppmuntrar, utmanar, stödjer och inspirerar dem.

Lek har en viktig och central roll för barnens utveckling och lärande. Leken stimulerar språket, fantasin, kreativiteten och utvecklar barnens sociala kompetens. Därför bygger hela vår verksamhet på att ge/skapa goda förutsättningar för lektillfällena.

Aktiviteter och lek sker både inomhus som utomhus. Vi arbetar för att lärmiljöerna ska vara dynamiska och stimulerande, med inbjudande och tillgängliga lekmaterial.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Verksamhet och pedagogik