Barnråd

”I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten”

                                                                 Läroplan för förskolan 98/10

På förskolorna i enheten har vi barnråd som en del i att förverkliga förskolans demokratiska uppdrag. Genom barnrådet får alla barn på förskolan tycka och tänka i viktiga frågor som rör t.ex. förhållningssätt, arbetsätt och miljön på förskolan. Syftet med barnråd är att barnen ska få möjlighet att påverka och vara delaktiga, i sina liv och i den situation de befinner sig i på förskolan. Vår förhoppning är att barnen ska få kunskap om och utveckla sin förmåga att påverka och göra skillnad både för sig själv och för andra.

Erfarenheter från utvärdering mars 2014

  • Vi ser spår av frågorna som diskuterats i barnrådet i barnens lekar och agerande i verksamheten. Frågorna som diskuterats på barnrådet lever i barnen länge efteråt. Barnen minns vad de har pratat om och hänvisar till det som bestämts och diskuterat på barnrådet.
  • Barnen tycker att det är roligt att gå på barnrådet.
  • Det är viktigt att alla åldrar är representerade. Det signalerar att alla är viktiga och alla kan.
  • Barnrådet sätter delaktighet och inflytande på agendan för oss pedagoger.
  • Föräldrarna är intresserade och barnen berättar hemma om det som de fått vara med och bestämma om.
Uppdaterad: