Våra fokusområden

Pedagogisk dokumentation, lärmiljö, synvändan

 

Sedan hösten 2012 arbetar Uppsala kommuns förskolor med tre gemensamma utvecklingsområden; synvändan, pedagogisk dokumentation samt lärmiljö.

Synvändan syftar till och öka vår medvetenhet om vilken barn- och kunskapssyn som styr vårt förhållningssätt och arbetssätt och säkra att det speglar den syn som föreskrivs i förskolans läroplan och styrdokument.
Som verktyg för att analysera och kritiskt granska vårt arbete använder vi verktyget pedagogisk dokumentation. Dokumentationen består av exempelvis foton, observationer och filmer från de lärprocesser vi bedriver tillsammans med barnen. Den pedagogiska dokumentationen gör det möjligt för oss att följa upp varje barns utveckling och lärande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens intentioner.

Det tredje utvecklingsområdet lärmiljö har sin grund i forskning kring yngre barns lärande och utveckling som visar på betydelsen av en stimulerande och variationsrik lärmiljö. Vi menar att barnet lär och utvecklas i relation med såväl barn och pedagoger som den omgivande miljön.

20 juni 2018